Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Hvor er solidariteten, Handegård?

14.11.2014 18:50

 

Odd Handegård lar aldri en anledning gå fra seg til å snakke ned fornybar energi, slik han gjør i debattinnlegg i Nordlys  10. november. Han mener at siden Norge  baserer sitt elektrisitetsforbruk på ren vannkraft, så er det bortkastet å bygge ut andre fornybare kraftkilder. Vi bør bruke ressursene på energieffektivisering og elektrifisering av bilparken. Jeg er helt enig i begge disse tiltakene, men elektrifisering av vegtrafikken og annen transport, som i dag står for en firedel av CO2-utslippene, vil kreve mer kraft enn vi kan spare. Vi har behov for mer fornybar kraft i Norge. Dessuten har vi et betydelig potensiale for eksport av ren kraft. Dette kan han ikke se poenget med, siden det ikke kan bidra til å bedre  ”Norges mulighet for å rykke ytterligere fra i klimakampen.”

 

Her åpner det seg en avgrunn mellom oss når det gjelder innfallsvinkel til problemet. Det interessante er ikke hvordan vi kan ta tekniske grep for å pynte på Norges utslippsregnskap, men hva Norge kan gjøre for å bidra til å redusere verdens utslipp. Handegårds resonnementer vitner om en skremmende mangel på vilje til å ta inn over seg hva saken  egentlig dreier seg om. Det handler om internasjonal solidaritet og vilje til å delta i en global dugnad.

 

Men for den som har fulgt litt med i Handegårds skriverier i Dagsavisens ”nyemeninger.no”  bør ikke dette komme som noen overraskelse. I et innlegg 7. juli med tittelen ”Klimaoppfatninger på villspor” uttrykker han at ”Debatten mellom klimaalarmister og klimaskeptikere står i vegen for en fornuftig debatt om norsk energipolitikk,” og i et tilsvar til en kommentar til innlegget skriver han: ”Egentlig kan ingen av oss være skråsikre på hvem av de forskerne som er på banen som har "rett" ….Etter mitt syn har både alarmister og skeptikere mange gode argumenter, og jeg tror ikke siste ord er sagt eller skrevet om klimaspørsmålet.”

 

Språkbruk forteller mye om hvem man er. Handegård har adoptert  klimafornekternes språk, der den kompakte majoriteten av klimaforskere kalles “alarmister,” og den lille, og vitenskapelig totalt diskrediterte, gruppen  som fornekter eksistensen av menneskeskapt global oppvarming kalles “skeptikere.” Jeg synes bare det er nitrist at en opplyst mann med lang fartstid fra Universitetet i Tromsø har falt ned i den grøfta.

 

Det er god tradisjon i fornekterbevegelsen å beskylde seriøse organer for juks. Dette er et ord som Handegård anvender flittig. I  det siste innlegget i Nordlys beskyldes EU for å jukse ved å lage statistikker som skal få oss til å tro at EUs forbruk av fornybar nærmer seg 20 prosent. Jukset skal bestå i at fornybar ikke måles opp mot totalforbruket av primær energi men mot  forbruket av elektrisk kraft. Beskyldninger om juks er alvorlig, så Handegård bør dokumentere hvilke statistikker EU har publisert hvor det ikke er klargjort hva de 20 prosentene betyr. 

 

Det mest offisielle dokumentet for slik statistikk må være “ Renewable energy progress report 2013” fra EU-kommisjonen til EU-parlamentet. I første figur i dette dokumentet ser  man at fornybar i 2012 utgjorde 22% av elektrisitetsproduksjonen i EU, 12% av varmeproduksjonen, og 5% av vegtransporten. Andel av fornybar i totalt endelig energikonsum var 13%. EU har som mål å øke denne andelen til 20% innen 2020. 

Endelig energikonsum er lavere enn primær energi, fordi energitapet i fossilt brensel er betydelig før energien når konsumenten. Når det gjelder å måle framgangen fornybar energiproduksjon er det likevel mest relevant å måle det i forhold til totalt endelig energikonsum. Den dagen fornybar utgjør alt endelig konsum, vil det også utgjøre all primær energi.

 

Hvis Handegård mener at det internasjonale energibyrået (IEA) er en mer  troverdig kilde, så kan man lese de same tallene ut av dokumentet “Renewable  Energy Outlook 2013,” som finnes åpent tilgjengelig på nettet. 

 

Til ungdom som tror på internasjonal solidaritet og en annen energiframtid vil jeg si: Gå til kilden når dere søker informasjon.

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog