Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

"Klimaendringene" og "global oppvarming" er ikke det samme

07.05.2015 15:49

Barabara Vögele, 1. kandidat til Miljøpartiet De Grønne i Tromsø, har i Nordlys torsdag 7. mai et innlegg om Siv Jensens tro om klima. Jeg har stor sans for De Grønnes politikk, og deler hennes bekymring for finansministerens manglende forståelse av alvoret som global oppvarming representerer.  Men jeg tror ikke Jensen er så mye verre enn de fleste andre politikere og journalister på  dette området. Jensen har blitt stilt et spørsmål om hun tror endringene vi ser i klimaet er menneskeskapt, og det er det vage svaret på dette spørsmålet  Vögele kritiserer. Vögele hevder at man ved å lese FN klimarapporter VET at 97.1 prosent av forskerne konkluderer med dette. Videre at de naturlige svingningene i klimaet utgjør bare ti prosent av de endringene vi ser i dag.

 

Til Jensens forsvar må jeg si at spørsmålet hun har blitt stilt er håpløst upresist, og at ingen seriøse klimaforskere ville svare ja eller nei på det. Tallet på 97.1 prosent stammer fra en gjennomgang av 4000 vitenskapelige artikler der man har fått treff  på frasen "global warming," og  så  har man undersøkt om  forfatterne  er for eller mot om global oppvarming er menneskeskapt.  Et stort antall av disse artiklene kommenterer ikke dette spørmålet i det hele tatt, men av de som gjør det er det 97 prosent som mener global oppvarming er  forårsaket av menneskelig aktivitet.  Mitt poeng her er at "klimaendringer" og "global oppvarming" er to forskjellige ting.

 

Endringene vi ser i klimaet er et enormt omfattende kompleks. Forholdet mellom naturlige og menneskeskapte variasjoner er under intens utforsking, og det er umulig å angi en generell prosentsats for det naturlige bidraget. Det varierer også voldsomt etter hvilke klimavariable man snakker om,  hvilket område på kloden, og framfor alt om tidsskala. Snakker vi om variasjoner fra år til år, fra tiår til tiår, eller over de siste hundre år? Det er mange klimavariable som er helt dominert av naturlig variabilitet. Det er  derfor vi ikke kan avlyse global oppvarming når Nord-Amerika rammes av  rekordartete kuldebølger, eller  når  Rogaland opplever vintertørke, mens klimaforskerne spår et vær som er ”varmere, våtere og villere.”

 

FNs klimapanel slår fast at det er svært sannsynlig at menneskelig aktivitet fram til nå har hatt innflytelse på klimaet, men er svært forsiktige med å kvantifisere omfanget. Det man kan si med størst sikkerhet er at den globale middeltemperaturen har økt betydelig raskere de siste femti årene enn det som kan forklares som  naturlige endringer. På den annen side har global temperatur ikke økt siden årtusenskiftet. Denne stagnasjonen er relativt godt forstått, og forklares som en naturlig svingning, men den er adskillig større enn ti prosent av den menneskeskapte temperaturøkningen. Svingninger på tidsskala av noen tiår er minst like store som den menneskeskapte trenden. Dette faktum er det uhyre viktig å forstå og formidle, ellers blir det aldri slutt på leserinnlegg fra klimaskeptikere som avlyser global oppvarming basert på tilfeldige variasjoner.

 

Det er også viktig å få fram at det viktigste spørsmålet ikke  er om menneskeskapte klimaendringer er observerbare i dag. Det viktige er vår forståelse av hva som vil skje gjennom det kommende hundreåret. Våre målinger av varmeinnholdet i havet blir stadig bedre, og her ser vi en jevn voksende trend, uten store svingninger. Sammen med vår teoretiske forståelse og målinger av  hvordan drivhuseffekten fungerer kan vi med stor sikkerhet forutsi hvor mye varmeinnholdet i klimasystemet vil øke med dagens CO2 utslipp. Det økte CO2-innholdet i atmosfæren gir  en ubalanse mellom innstråling og utstråling på toppen av atmosfæren, og gjør at klimasystemet akkumulerer varme.  Vi kan beregne hvordan jordas midlere overflatetemperatur utvikler seg i dette scenariet, men det er langt mer usikkert hvilke konsekvenser dette har for forskjellige klimavariable regionalt og lokalt.

 

Hvis vi skal få en opplyst klimadebatt basert på fakta, så er det viktig at både politikere, mediefolk, og folk flest forstår disse nyansene, og omgås tall og fakta på en innsiktsfull måte.

 

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog