Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Kommentar til Fusdahl

15.11.2014 19:47

 

Vi har gjennom mange år opplevd at petroleumsbransjen og dens politiske støttespillere systematisk har diskreditert forskning som  dokumenterer de menneskeskapte klimaendringene, og spesielt gjelder dette rapportene fra FNs klimapanel (IPCC). Denne fornektingen av realitetene foregår fortsatt, men har mindre omfang enn  før. I stedet ser vi en konturene av en  ny strategi som består av en systematisk tilsløring og forfalsking av klimapanelets konkusjoner. 

 

Et slikt tilfelle finner vi i fylkesrådsleder Line Fusdahls (H)  kronikk  i Nordlys 9. mai.  Her kan vi lese at Senter for Klimaforskning (CICERO) og IPCC skal ha sluttet seg til en strategi for reduksjon av klimagassutslipp som går ut på at ”gass erstatter kull fram til fornybarsamfunnet er en realitet.” Fusdahl tar CICERO og IPCC til inntekt for en problemforståelse som anser   at ”nordområdene er en del av  løsningen på klimaproblemene, ikke en del av utfordringen.” 

 

Det er vanskelig å vurdere Fusdahls påstand om hva CICERO gir sin tilslutning til uten en konkret referanse.  IPCC, derimot, gir ut konsensusrapporter med anbefalinger til beslutningstakerne, og her kan man fastslå at det Fusdahl skriver er løgn og forbannet dikt. Den relevante delrapporten fra IPCC er den som omhandler tiltak og virkemidler for å redusere oppvarmingen. Miljødirektoratet har laget et kort og lesbart sammendrag som finnes lett tilgjengelig på direktoratets nettsider. Rapporten inneholder  ingen anbefaling om det bør investeres langsiktig  i leting etter og produksjon av olje og naturgass i vanskelig tilgjengelige områder. Tvert imot anbefales det at slike investeringer ikke bør prioriteres. Jeg siterer fra miljødirektoratets oppsummering: 

 

Vi må sikre oss at investeringer vi i dag gjør i infrastruktur og produkter med lang levetid er "grønne" slik at vi ikke låser oss til høye framtidige utslipp. Hvis ikke, vil det bli vesentlig dyrere å bygge om og endre til teknologier og løsninger med lavere utslipp. Klimapanelet framhever at ambisiøse utslippskutt avhenger av at det innføres virkemidler som endrer våre investeringer.”

 

Klimapanelet presiserer hva de mener med “grønne teknologier” i klimasammenheng. Det er fornybar energi, kjernekraft, og fossil- eller bioenergi med karbonfangst og lagring. Det er ingen konkrete og bindende planer om karbonfangst og lagring i forbindelse med petroleumsvirksomheten i Nord, og dermed representerer denne virksomheten ingen grønn teknologi, men tvert imot utbygging av infrastruktur som ”låser oss til høye  framtidige  utslipp.”

 

IPCCs logikk er enkel og forståelig: Hvis gassen fra Barentshavet og andre vanskelig tilgjengelige kilder  hadde vært på markedet i dag, så er det klart at den hadde vært å foretrekke framfor kullkraft. Men investering i ny produksjon av fossilt brensel med tidshorisont på flere tiår vil forsinke etablering av fornybarsamfunnet tilsvarende. Fornybarsamfunnet er ikke noe som kommer til oss, det er noe vi må skape. Fusdahl og petroleumslobbyen forsøker å fortelle oss at vi kan nå klimamålene og fornybarsamfunnet uten hardhendt prioritering. Det er en falsk forestilling som alle innerst inne skjønner springer ut av en liten maktelites kortsiktige økonomiske interesser. 

 

 

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog