Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Naturlig trendy?

15.11.2014 19:28

 

Fremskrittspartiets miljøpolitiske talsmann, stortingsmann Jan-Henrik Fredriksen, har på Kirkeneskonferansen nylig flagget regjeringspartiets standpunkter i klimaspørsmålet. Gammelt nytt, men likevel overraskende at det er en offisiell talsmann som  avslører sin kunnskapsløshet så direkte. Vi kan ikke fastslå at klimaendringene er menneskeskapte, sier Fredriksen. Vi trenger mer objektiv forskning. Han hevder IPCCs er en organisasjon med en politisk agenda som produserer forhåndsbestilte konklusjoner. Videre kan han opplyse at IPCC ikke lenger har støtte i det vitenskapelige miljøet. ”Det er en sannhet at  det er langt flere forskere som er skeptiske til IPCC, enn det er forskere som står på god fot med IPCC,” sier Fredriksen.

 

Direktør Audun Rosland i miljødirektoratet har i innlegg i Nordlys fredag 7. Februar gitt en objektiv redegjørelse for hva IPCC er og hvordan panelet arbeider, så det er ikke behov for å gå i rette med Fredriksen på dette punktet. Det jeg vil fokusere på er hvordan vi kan få avklart sannhetsgehalten i påstanden om at flertallet av klimaforskere ikke støtter IPCCs konklusjoner. Og som klimaforsker er jeg interessert i søkelys på objektiviteten i min egen forskning.

 

Det burde  være mulig  å finne ut om det er sant, som Fredriksen hevder, at det blant forskere kommer en massiv kritikk av hvordan klimaforskningen blir utført. Roslands innlegg gjør det klart at IPCC ikke driver egen forskning, men har  gjennomgått og  sammenstilt resultater fra nesten ti tusen vitenskapelige publikasjoner. Jeg må derfor tolke Fredriksen dithen at han mener IPCC har gjort et selektivt utvalg av forskningsartikler og sammenstilt disse på en tendensiøs måte. Jeg vil gjerne invitere Fredriksen til å være med på  en objektiv test av denne påstanden.

 

Det er selvsagt vanskelig for en legmann å skaffe seg en egen oversikt over den vitenskapelige litteraturen, men heldigvis finnes det konferanser som gir et godt bilde av hva som rører seg. På klimaområdet arrangeres mange konferanser. I Europa arrangeres  f. eks. European Geosciences Union (EGU) i april  hvert år med  mer enn 10000 delegater. Disse konferansene har ingen tilknytning til IPCC, hvem som helt kan bli medlem, foreslå sesjoner, og innmelde bidrag. Oversikt over sesjoner og sammendrag av innsendte bidrag blir lagt ut på nett, slik at det skal være fullt mulig å finne ut hvor stor andel av bidragene som konkluderer med at klimaendringene ikke er menneskeskapte. Jeg deltar gjerne i et slikt prosjekt sammen med Fredriksen eller en fagkyndig person som han selv utpeker. Jeg er også villig til å bruke av egne forskningsmidler til å invitere Fredriksen til EGU-møtet i Wien i april. Her kan han selv fornemme om dette er et enormt  vekkelsesmøte for klima-alarmister eller om det oppfyller hans krav til objektivitet.

I fjor fikk  klimadynamikkgruppa ved Institutt for matematikk og statistikk innvilget prosjektstøtte på over 7 millioner kroner fra Norges Forskningsråd. Prosjektet går ut på å vurdere den relative betydningen av naturlige og menneskeskapte klimaendringer.  Det spesielle med vår metodikk er at den ikke baserer seg på gigantiske klimamodeller, men på analyse av tilgjengelige måledata og testing av hypoteser basert på slike data. Komiteen som evaluerte vår prosjektsøknad berømmet oss spesielt for metodikkens objektivitet og vår uavhengige tilnærming til problemet.

 

I prosjektet bruker vi rekonstruksjoner av klimaet over de siste 2000 år, samt instrumentelle måledata over de siste 150 år, til å lage en statistisk modell for naturlige klimavariasjoner og for hvordan klimaet responderer på ytre pådriv. Vi har funnet at klimasystemet har innbygget forsinkelser som gjør at de naturlige variasjonene er større enn man kunne anta uten slike forsinkelser. Ut fra dette har vi bygget oss en modell som gir en øvre grense hvor store de naturlige klimavariasjonene kan være. Ideen har så vært å teste om trenden i global temperatur gjennom det siste hundreåret ligger innenfor denne grensen. Resultatet er at selv om klimasystemet er ”naturlig trendy,” så er det ikke tilstrekkelig til å forklare den observerte trenden. Mye må være menneskeskapt.

 

Dette var et resultat som vi ikke kjente på forhånd, og forsinkelseseffekten  var noe vi i utgangspunktet trodde kunne støtte hypotesen om at klimaendringene er naturlige. Et enda mer overraskende resultat av analysene er imidlertid at forsinkelsene i klimaets respons fører til at mye av det menneskelige pådrivet fram til nå ennå ikke gitt utslag i økning av overflatetemperaturen. Dette medfører prognoser for temperaturutviklingen som er enda mer dystre enn de som IPCC opererer med. Dette var et helt uforutsett resultat, og viser at i denne typen forskning er det vanskelig å ”bestille” et resultat uten å bedrive direkte forskningsfusk og bevisst tendensiøs seleksjon av data og resultat. Det finns ingen holdbar dokumentasjon av at IPCC bedriver en slik åpenbar svindel.

 

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog