Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Politisk agenda og akademisk arroganse

15.11.2014 19:52

 

En kort avslutningsreplikk i debatten med Johan Petter Barlindhaug om forskning. La meg først presisere at jeg bare uttaler meg på egne vegne, ikke på vegne av Institutt for matematikk og statistikk.

 

Barlindhaug har to mulige forklaringer på jeg ikke vil delta i petroleumsforskning; enten er dette ” en personlig politisk agenda eller et utslag av akademisk  arroganse overfor praktiske og nærliggende utfordringer som ikke faller inn under begrepet grunnforskning.”

 

Barlindhaug skal ha honnør for å si rett ut det som mange tenker. De holdningene han gir utrykk for gjennom en  slik formulering er dessverre på  full frammarsj i den politiske eliten og i akademia, og det gjør meg svært bekymret.

 

La meg først ta dette  med den politiske agendaen. Som forsker føler jeg en forpliktelse til å reflektere over å vurdere konsekvensene av min egen forskning.  Dette er ikke bare mitt eget valg, men noe jeg er pålagt gjennom de etiske retningslinjene som er gjeldende ved norske universiteter. I disse heter det at ” man skal vise forsiktighet med forskningsvirksomhet som kan ha store negative konsekvenser for miljøet eller mennesker, selv om det ikke er etablert full sikkerhet om forekomsten av disse konsekvensene.”

 

Gjennom  den kunnskapen jeg har tilegnet meg som forsker (uten skylapper), og støttet av den massive dokumentasjonen og anbefalingene gitt av FNs klimapanel, har jeg kommet til at i dagens verden er forskning med sikte på å øke lønnsomheten av petroleumsutvinning i Barentshavet et uetisk valg, og jeg velger derfor å ikke delta i det. De som deltar i slik forskning gjør også et valg, selv om det ofte ikke er så veldig reflektert. 

 

Så til den akademiske arrogansen. La meg  først medgi at jeg synes det er viktig å forsvare grunnforskningens posisjon, fordi det er den eneste måten vi kan skaffe oss kunnskap om verden uten skylapper og politiske eller andre agendaer. Grunnforskningen er på vikende front, ikke minst på grunn av slike holdninger som Barlindhaug eksponerer. 

 

Men han er på villspor hvis han tolker dette som motstand fra min side mot anvendt forskning.  Hvis Barlindhaug har lest mine tidligere innlegg i Tromsøavisene  i  vår, så vil han ha registrert at jeg har argumentert varmt for forskning på fornybar  energi. Han overser da også glatt min utfordring om å satse praktisk på framtidas løsninger, ikke gårsdagens. Jeg ville vel ikke ha utfordret ham på dette hvis jeg var uinteressert i anvendt forskning.

 

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog