Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Universitetets samfunnsoppdrag

15.11.2014 20:08

 

I oppslag om oljesponsing av universitetene i ”itromsø” 23. januar leverer dekan Morten Hald en rekke diskutable uttalelser. 

 

Hald sier at ”universitetet må forholde seg til virkeligheten, og bygge kompetanse der det er behov.”  Den virkeligheten han snakker om er ekspansjonen av norsk petroleumsvirksomhet i Nord. Der ser han et behov for utdanning av petroingeniører og mer forskning. Den virkeligheten han ikke snakker om er at disse ingeniørene kommer til å være yrkesaktive gjennom en periode da våre energisystemer må gjennomgå en omlegging bort fra fossile energikilder.  

 

Spørsmål: Hvorfor skal ikke universitetet forholde seg til denne virkeligheten og utdanne fagfolk som kan bidra til denne omstillingen? Hvilke konkrete tilbud tar fakultetet sikte på å utvikle innen fornybar energi og klimakunnskap til  sine studenter?

 

Hald uttaler også at ”Vårt samfunnsoppdrag er å sørge  for  kompetent arbeidskraft til næringslivet, ikke å drive næringspolitikk.” 

 

Spørsmål: Global oppvarming er vår tids største samfunnsproblem. Uten gjennomgripende kunnskap og har vi ingen muligheter for å møte denne utfordringen. Hvilke andre institusjoner enn universitetene  skal ta på seg dette samfunnsoppdraget? Når Hald langt på veg definerer dette oppdraget vekk fra Universitetets portefølje - er ikke det å bedrive næringspolitikk?

 

Hald sier videre at ”det er Universitetet som avgjør hvilke studieprogram og hva slags forskning det satses på.” Med dette gir han inntrykk  av at Statoils sponsing ikke får innflytelse på interne prioriteringer. Dette er oppsiktsvekkende tatt i betraktning  at NT-fakultetets uttalte politikk er å fordele det interne budsjettet etter forskningsgruppenes suksess med å skaffe ekstern finansiering. 

 

Spørsmål: Kan Hald garantere at Statoils sponsing ikke vil føre til økt tildeling av interne ressurser til den forskningen  som nyter godt av sponsingen?

 

Publisiteten omkring  sponsingen er svært god reklame for Statoil som ikke står i forhold til størrelsen på investeringen. Fire millioner per år er småpenger i forhold til den totale  forskningsporteføljen til NT-fakultetet, der storpartene av de eksterne inntektene kommer fra offentlige programmer. Det er mye større inntektspotensialer i disse programmene enn det er for inntekter fra direkte sponsing fra næringslivet, men det krever målrettet satsing på kvalitetsheving og en utvidet forståelse av hva fakultetet definerer som sitt samfunnsoppdrag.

 

 

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog